Podmínky cookies

Soukromí

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti O2 Czech Republic a.s.

Ochrana osobních údajů ve společnosti O2 Czech Republic a.s.

Společnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“) by Vám ráda poskytla bližší informace ke zpracování Vašich osobních údajů předaných jí v souvislosti s Vaším rozhodnutím ucházet se ve společnosti O2 o zaměstnání a o Vašich právech.

O2 postupuje při zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy. Věnujte, prosím, uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Osobní údaje

O2 shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje v rozsahu v jakém je uchazeč o zaměstnání dobrovolně poskytl, v souladu s účelem náboru a výběru na volnou pracovní pozici, ke kterému je poskytl a po dohodnutou dobu.

Osobními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, adresy, rodné číslo, datum narození, atd. Osobní údaje budou nadále zmiňovány jako „Data“.

Zpracování osobních údajů

Data jsou společností O2, jejími obchodními partnery a dalšími osobami zpracovávána pro výše uvedený dohodnutý účel. Data jsou zpracovávána společností O2, jejími obchodními partnery a dalšími osobami pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu a pouze po dohodnutou dobu nutnou pro dosažení uvedeného účelu. 

O2 nakládá s vašimi Daty pouze v souladu s dohodnutými podmínkami a zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Vámi je nesděluje třetím osobám.

Jestliže byste chtěli souhlas se zpracováním Vašich Dat zrušit, je to možné. V takovém případě nás kontaktujte písemně na adrese O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4, Michle.

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Data. V případě, že údaj zpracovávaný společností O2 neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás O2 sama nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že O2 nebo některý z jejích obchodních partnerů provádí zpracování Vašich Dat, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Data nepřesná s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost O2 o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby O2 nebo příslušný obchodní partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, O2 nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.